Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

22:02
2572 16a0
Reposted fromfearnopain fearnopain viaboredtodeath boredtodeath
22:01
8394 23e4 500
placek z sadu.
22:01
7348 6abf
Reposted frompresidentalpaca presidentalpaca viaNathanae Nathanae
20:24
2300 13d0
Reposted fromsz sz viaunsuccessful-abortion unsuccessful-abortion
20:22
1624 6ba1 500
19:55
3043 8a30

June 22 2017

22:02
1723 9e8e
21:50
1698 207c 500
21:20
21:19
8394 23e4 500
placek z sadu.
21:19

June 20 2017

21:11
5833 138e 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viaepidemic epidemic
20:49
7304 95fd 500
20:47

Zawsze znajdzie się odpowiednia filozofia do braku odwagi.

— Albert Camus
20:47
7301 01a9

June 19 2017

21:22
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viagejowygej gejowygej
21:20
2891 ca5f 500
I WANT TO LEAVE
Reposted fromsommteck sommteck viamarnujetuczas marnujetuczas
21:20
3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viaepidemic epidemic
21:18
21:17
3996 794b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl