Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2019

19:27
0060 1128 500
Reposted fromoll oll viapSkywalker pSkywalker
19:02
Reposted fromsalzprinz salzprinz
18:58
5127 c9b3 500
Reposted fromVegelus Vegelus viapSkywalker pSkywalker

October 15 2019

20:30
7653 f8ab 500
Reposted frommangoe mangoe viathe-devil the-devil
20:25

October 14 2019

22:27
1486 64ff 500
Reposted fromVinroli Vinroli vialiveindarkness liveindarkness
22:26
Reposted fromlone-wolf lone-wolf viaNathanae Nathanae
22:20
6756 9c8a 500
Reposted fromniggertits niggertits viathe-devil the-devil
22:18
22:18
4438 5af2 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapSkywalker pSkywalker

October 07 2019

22:28

repost if you should be doing something that ISN’T soup.

Reposted fromwormstache wormstache viaNathanae Nathanae
22:26
4530 f459 500
Reposted frommangoe mangoe viapSkywalker pSkywalker
22:23
3401 37aa 500
Reposted frommangoe mangoe viapSkywalker pSkywalker
22:23
Reposted fromsalzprinz salzprinz
22:23
6465 df67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaepidemic epidemic
22:22
0721 a408 500
Reposted fromteaholic teaholic vialiveindarkness liveindarkness
22:21
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viaepidemic epidemic
22:20

October 01 2019

20:44
Reposted fromsalzprinz salzprinz

September 25 2019

23:54
8827 7818
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagaypreacher gaypreacher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl